Regler og etikette

Vejen Golfklubs turneringer spilles efter golfreglerne, gældende fra januar 2019, fastsat af the Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews og the United States Golf Association, og oversat af Dansk Golf Union.
Klubbens lokalregler samt midlertidige lokalregler skal, med mindre turneringsbetingelserne for den enkelte turnering afviger herfra, følges.
Endvidere skal der udvises hensyn i følge golfetikettereglerne.
Opsamling af bolde på private områder er forbudt, og det medfører diskvalifikation af spilleren, hvis man overtræder. Hvis markøren underskriver scorekortet uden at diskvalificere spilleren, bliver markøren også diskvalificeret. Alt, hvad der kan nås med “fiskestangen”, må samles op. 

Hvem kan deltage?

Klubbens aktive medlemmer, herunder long distance-medlemmer og flex-medlemmer, der dog skal betale den fastsatte greenfee.
Junior-medlemmer er velkomne fra det år, hvor de fylder 10. Juniorer kan deltage i alle turneringer, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne. Endvidere deltager juniorer i de forskellige grupper på lige fod med de øvrige spillere, hvis intet andet er nævnt i betingelserne for den enkelte turnering.
Med mindre andet er anført i turneringsbetingelserne kræves det, at deltagerne har et handicap på max. hcp 54.

Medlemmer kan invitere hver én gæst med (skal være fuldgyldigt medlem i en golfklub under DGU eller tilsvarende udenlandsk union.) mod betaling af gæste-greenfee og turneringsfee, dog ikke til Begynder- og 37+-turneringen.

Gæst tilmeldes via bemærkninger på medlemmets tilmelding eller ved henvendelse til den tilmeldingsansvarlige – angiv venligst DGU-nr. og navn.

Turneringsgreenfee indbetales kontant på spilledagen eller på MobilePay 88918 med angivelse af spilledato samt medlemsnr. (kvittering fremvises).

I klubmesterskaberne kan kun fuldgyldige medlemmer af Vejen Golfklub og long-distance medlemmer deltage – max. hcp 36.
I åbne turneringer er alle fuldgyldige medlemmer af en golfklub under DGU eller tilsvarende udenlandsk union, dog med hcp på max. 54, velkomne. 

Tilmelding og afbud

Specifikke turneringsbetingelser kan ses på GolfBox. Tilmelding sker på GolfBox inden for den angivne tidsfrist. Tilmelding til en turnering er bindende, når GolfBox lukkes, normalt 4 dage før turneringen.
At tilmelding er bindende betyder, at turneringsfee og bestilt mad skal betales. Ved akut opstået sygdom kan turneringsfee dog godskrives, mens bestilt mad altid skal betales til caféen.
Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb skal turneringsleder eller tilmeldingsansvarlig kontaktes (se kontaktinfo på GolfBox).
Eftertilmelding efter startlistens offentliggørelse accepteres som udgangspunkt ikke. Det er op til turnerings-ledelsen, hvorvidt eventuelle eftertilmeldte kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud eller god plads. 

Startlister

Opsættes og offentliggøres i GolfBox senest dagen før turneringens afvikling. E-mail med oplysning om starttid sendes til turnerings-deltagerne via GolfBox. 

Turneringsfee og scorekort

Scorekort kan afhentes og turneringsfee betales – på turneringskontoret eller i forhallen – fra 1 time før start indtil 15 minutter før starttidspunkt. Spilleren skal i den forbindelse sikre sig, at handicappet og antal tildelte slag på scorekortet er korrekt.
Turneringsledelsen skal underrettes, hvis der er ændringer til handicappet. 

Turneringsstart

Der henstilles, at spillerne står klar på teestedet mindst 5 minutter før starttidspunktet. For sen ankomst til teested medfører straf i henhold til regel 5.3a. 

Spilletid

Der henstilles til, at banen spilles på max 41/2 time for en 4-bold. 

Buggy

Der må anvendes buggy til klubbens turneringer, dog ikke til klubmesterskaberne, medmindre det sker af helbredsmæssige årsager. Der skal foreligge en skriftlig tilladelse fra klubben. 

Caddie

Det er ikke tilladt at benytte caddies i klubbens turneringer, dog er det tilladt til klubmesterskaberne. En spiller må ikke benytte sine forældre (off. værger, pleje- og stedforældre) som caddie.
Du er ansvarlig for din caddies handlinger under din runde, og vil få en straf, hvis din caddie overtræder Golfreglerne – se regel 10.3. 

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal være slukkede / lydløse under turneringen. Brug af afstandsmåler – se regel 4.3a (1) 

Hunde

Det er ikke tilladt at have hund med til turneringer. 

Afbrydelse af turnering

I tilfælde af tordenvejr vil en turnering blive afbrudt af turneringsledelsen ved hjælp af tågehorn:
Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: Én lang hyletone fra sirenen.
Afbrydelse af spillet: 3 på hinanden følgende hyletoner (af hver ca. 2-3 sekunders varighed), som gentages.
Genoptagelse af spillet: 2 korte (af hver højst ½ sekunds varighed), som gentages. 

Scorekort

Scorekort udfyldes digitalt via GolfBox. De, der ikke kan, får lov at udfylde fysiske scorekort, som skal afleveres i udfyldt og underskrevet stand i kassen mærket ”Scorekort” på turneringskontoret straks efter runden. 

Præmier

Antal beregnes normalt i forhold til deltagerantallet i rækken. Sædvanligvis uddeles én præmie pr. påbegyndt 7 deltagere. I visse turneringer er der vandrepræmier, som overrækkes i henhold til turneringsbetingelserne, og kan evt. dække én eller flere rækker. Ved sponsorstøttede turneringer uddeles præmierne i henhold til turneringsbetingelserne for den pågældende turnering. Juniorer må ifølge klubbens politik ikke modtage alkoholpræmier. Præmien vil i givet fald blive erstattet med en anden præmie af tilsvarende værdi. 

Præmieoverrækkelse

Der er normalt præmieoverrækkelse efter turneringens afslutning og bespisning. Hvis en spiller ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, fortabes retten til præmien, medmindre fraværet er nødvendiggjort af ganske særlige omstændigheder og aftalt med turneringslederen. Ikke udleverede præmier overgår til klubben. 

Fotos

I forbindelse med klubbens arrangementer kan der være fotografer til stede. Alt fotomateriale optaget af klubbens fotografer under disse arrangementer tilhører klubben og kan derfor benyttes i enhver golfrelateret sammenhæng, herunder markedsføringsøjemed. Deltagere bekræfter ved deres tilmelding at være indforstået hermed og for personer under 18 samtykker forældrene ved tilmelding af deres barn. 

Turneringsledelse

Turneringsledelsen/Komiteen fungerer som turneringens dommer, eventuelt med assistance fra en ekstern regelkyndig person, og træffer alene og endeligt alle afgørelser i spørgsmål om regler og betingelser, herunder forståelse og anvendelse af den enkelte turnerings bestemmelser.

Turneringsudvalget, januar 2020 – revideret april 2021