§ 1 Navn og formål
Klubbens navn er Vejen Golfklub og dens hjemsted er i Vejen kommune.
Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, herunder samarbejde med andre golfklubber, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.
Klubben er medlem af Dansk Golf Union.

§ 2 Medlemmer
Der optages såvel aktive som passive medlemmer. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret ekspektanceliste.

§ 3 Kontingent
Bestyrelsen fastsætter størrelse og vilkår for kontingent og medlemskategorier.
Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis størrelse og vilkår fastsættes af bestyrelsen.
De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. For ynglinge, der fraflytter området, udbetales hele indskuddet.
Aktionærer med nom. kr. 15.000 B-aktier i Vejen Golfanlæg A/S har ret til rabat på klubkontingent kr. 600 samt til at få tilsendt gratis 6 green-fee-billetter pr. år.
Aktionærer med nom. kr. 25.000 B-aktier i Vejen Golfanlæg A/S har ret til rabat på klubkontingent kr. 1.000 samt til at få tilsendt gratis 10 green-fee-billetter pr. år.
Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranledning.
Kontingentrestance udover 2 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.
Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen og nyt indskud er betalt.
Medlemskab er bindende for et år og udmeldelse kan kun ske skriftligt til en 1. januar.

§ 4 Generalforsamlingen
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Vejen kommune hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse skal ske enten ved annoncering i dagspressen eller ved omtale i klubbladet samt ved opslag i klubhus med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
Stemmeberettiget er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lovgivning er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Den befuldmægtigede skal være stemmeberettiget medlem. Intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagtsgiver. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hver stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 5 Dagsorden for generalforsamlingen
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. oktober. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, således at de 4 afgår i de lige årstal og de 3 afgår i de ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Yderligere vælges der hvert år to suppleanter for et år ad gangen. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig første gang med 1. suppleant og evt. efterfølgende med 2. suppleant indtil næste generalforsamling.

§ 7 Bestyrelsens konstituering og arbejde
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 8 Tegningsret
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Klubbens formand og næstformand repræsenterer klubben i Vejen Golfanlæg A/S’s bestyrelse.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. Aktietegning i Vejen Golfanlæg A/S, udover det i § 3 nævnte, besluttes af bestyrelsen. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser, herunder lejeaftalen med Vejen Golfanlæg A/S, hæfter alene klubbens formue.

§ 9 Udvalg
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.
Et bestyrelsesmedlem er medlem men ikke formand i hvert udvalg. Bestyrelsen skal godkende udvalgets øvrige medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.
En liste med medlemmernes aktuelle spillehandicaps skal til enhver tid være ophængt eller fremlagt på et synligt sted i klubben.

§ 10 Regnskab
Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Klubbens regnskab revideres af en på generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor blandt klubbens medlemmer.

§ 11 Golf- og ordensregler
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokalregler. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse, inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet dog afgørelsen om udelukkelse af medlemmet kan kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 12 Ændring af vedtægterne og opløsning af klubben
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter, og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenterede på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen ved annoncering i lokalt dagblad og opslag i klubhuset med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 13 Anvendelse af midler efter opløsning
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til §12, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.
Eventuelt overskud ved afvikling tilfalder Vejen Idrætscenter.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 2. februar 1993 og senere revision på ekstraordinær generalforsamling den 20. december 1993, den 23. december 1995, den 14. december 2000, samt den 14.december 2004, samt 16. december 2008, samt 18. december 2009, samt den 9. september 2010, samt den 17. december 2018.

Vejen Golfklub