Ordens- og etiketteregler

Hent som pdf-fil

I Vejen Golfklub forventer vi, at medlemmer, gæster og ansatte overholder og respekterer golfreglerne og disse ordensregler. Det gælder selve spillet, etiketten på banen og i den måde, man optræder på overalt, hvor man færdes i klubben og i de funktioner, der varetages.
Det er medlemmernes pligt at påtale overtrædelser og eventuelt foretage indberetning til Sekretariatet.

Klubhuset og øvrige lokaler

Klubhuset og café/restaurant er åben for klubbens medlemmer og for gæster.

Klubhuset og dets omgivelser er klubbens ansigt udadtil.

Alle bør derfor

 • medvirke til, at inventar og installationer ikke udsættes for overlast
 • medvirke til, at lokaler, rum, borde, pulte, terrasse og arealer omkring husene fremstår pæne og ryddelige.

Golfsko må bruges overalt i klubhuset, når de er rengjorte, men vi er mest glade, når der skiftes fodtøj inden indgang i klubhuset.

Medbragt mad samt drikkevarer må ikke indtages i caféen/restauranten inkl. terrassen, eller ved borde og bænke rundt om klubhuset, når café/restaurant er åben.

Når den er lukket, må medbragt mad og drikke indtages ved borde/bænke rundt om klubhuset. I disse tilfælde skal affald, herunder flasker og dåser, afleveres i udendørs affaldsbeholdere, – aldrig i caféens/restaurantens affaldsbeholdere.

Rygning er ikke tilladt i klubhus, bagrum og toiletter.

Toiletter skal efterlades pæne og i samme stand, som du selv ønsker at se, når du kommer ind. Sid altid ned under alle toilethandlinger.

Hunde må ikke medtages i klubhuset. På terrassen skal de være i snor.

Glemte og fundne sager lægges frem under trappen ved omklædningsrummene. Særligt værdifulde effekter afleveres i sekretariatet. Ved sæsonens slutning vil særligt værdifulde uafhentede effekter blive afleveret på hittegodskontoret.

Skader og mangler på – eller klager over – klubbens ejendom meddeles til sekretariatet.

Bagrummet skal holdes ordentligt og ryddeligt, og rengøring af skabe påhviler lejerne.

 Lys i klubhuset slukkes af den, som sidst forlader huset om aftenen. Samtidig skal yderdøre og vinduer lukkes.

Banerne

18-hullers banen

Tidsbestilling på 18 hullers banen er obligatorisk for alle spillere, inkl. medlemmer og skal foretages i Golfbox. Tiden skal bekræftes senest 10 minutter før start. Den bestilte tid gælder for start på Hul 1. Se dog om start fra Hul 10 under ”Starthul”.

Slet tiden så tidligt som muligt, hvis den alligevel ikke skal bruges.

Brug meddelelses-systemet i tidsbestillingsvinduet på Golfbox, specielt hvis man kobler sig på en gruppe, hvor man ikke kender spillerne.

Tag godt imod spillere, som er omplaceret eller selv har meldt sig på gruppen via tidsbestillingen.

Sekretariatet kan omplacere og fylde grupper op til fire spillere i weekenderne mellem kl. 9 og kl. 13.

Starthul er Hul 1 eller 10. Ved start på Hul 10 skal spillere, der kommer fra Hul 9, lukkes igennem efter reglerne om ”at lukke igennem” nedenfor under Spilletempo.

Ved start af en runde på Hul 10, der skal omfatte flere end 9 huller, skal bestilte tider på Hul 1 respekteres, når man er færdig med bagni. Man må således kun slå ud, når der er en ledig tid på det tidspunkt, man står på Hul 1. Det anbefales at bestille en tid til passagetidspunktet.

Gyldig greenfee-kvittering skal bæres synligt eller påsat baggen. Alle skal på anfordring af banekontrollen kunne fremvise DGU-kort.

Under spil af Hul 1 må man ikke slå ud fra teestederne, når der er køretøjer/cyklister/gående på asfaltvejen til højre. Ligeledes skal man være opmærksom på cyklister på grusvejen til højre under spil videre frem mod green.

Under spil af Hul 18 er det forbudt at slå over parkeringsplads, bygninger og puttinggreen fra teestederne og at spille bolden via Hul 1 eller Hul 9.

Overtrædelse af dette forbud kan medføre diskvalifikation/karantæne.

Akademibanen / Pay & Play-banen

Starthul er altid Hul 1.

Spillerækkefølgen afgøres af boldrenden ved Hul 1.

Begge baner

Maksimal gruppestørrelse (en ”bold”) er fire spillere. Det henstilles, at man går i grupper på fire spillere på tidspunkter, hvor der er stor aktivitet på den bane, der skal spilles.

Pas på banerne

 • gentagne prøvesving bør undgås, også af hensyn til spilletempo
 • turf skal lægges på plads
 • nedslagsmærker på green – egne såvel som andres – skal rettes op straks ved ankomst til green – før der puttes eller mens andre putter
 • trolleys, golfbiler og scootere må ikke køre eller trækkes
  • mellem greens og greenbunkere
  • på greens og forgreens
  • på teesteder og det kortklippede område omkring teesteder
 • der skal altid rives efter bunkerslag eller fodspor i bunker. Riv gerne for medspillere, så spilletempoet fremmes. Hele riven inkl. skaftet lægges i bunkeren, så tænderne ligger på langs af spilleretningen.
 • Pas på hulkanten, når bolden tages op og når flaget tages op eller sættes tilbage.

Hunde i snor må medtages på banerne. Hunde-efterladenskaber skal straks samles op.

Indtagelse af alkohol under spil på banerne er kun tilladt i begrænset omfang.

Affaldsbeholderne på banerne skal anvendes i henhold til den skiltning/mærkning, som de har:

 • beholder til flasker og dåser må ikke bruges til andet
 • beholder til andet affald må bruges til alt andet affald end flasker og dåser
 • teesteds-kopper må kun – og skal – bruges til ødelagte tees.

Cigaretskodder må ikke henkastes på banearealer, udenomsarealer ved husene, i udslagshuset, parkeringspladsen, på asfaltvejen (Vigårdsvej) eller i de lejede buggies. Brug et lommeaskebæger.

Spilletempo

Det forventes, at enhver spiller følger anbefalingerne i Golfregel 5.6b om spilletempo, og at der altid spilles ”Ready Golf”.

Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis der opstår et helt huls afstand til gruppen foran, skal en bagfra kommende hurtigere spillende gruppe inviteres til at blive lukket igennem.

Hvis det i øvrigt er tydeligt, at gruppen bagved spiller hurtigere og sinkes (den står og venter og venter!) skal den inviteres til at blive lukket igennem, og uanset om den består af 1, -2, -3 eller 4 spillere eller om der er tomt hul foran eller ej.

Med andre ord: en hurtigere spillende gruppe (uanset størrelse) har altid fortrinsret og skal lukkes igennem.

Brug ikke tid på at lede efter bolde ”Out of bounds”, når der er en gruppe bagved.

Placer altid bag/trolley/golfbil mellem green og næste hul, aldrig foran green.

Saml altid bolden op på greenen, når der ikke er mulighed for flere points eller maksimum-scoren er nået i slagspil.

Slå ikke til en bold, hvis der er mulighed (=risiko) for, at den kan nå frem til spillere i gruppen foran. Det kan jo være, at du har ”dagens slag”!

Adgang forbudt skilte til naboerne skal respekteres. Opsamling af bolde på private områder er forbudt, og det medfører diskvalifikation af spilleren, hvis man overtræder den bestemmelse. Det er VGK-medlemmers pligt at påtale overtrædelsen overfor medlemmer såvel som greenfee-spillere og indberette den til Sekretariatet samme dag.

Bolde må dog tages ud, når de kan nås med en fiskestang uden at betræde det private område.

Andre forhold

Indberet din score i Golfbox samme dag, som du har spillet, for at Golfbox har det rigtige grundlag for udregning af dit nye handicap. Husk at få markørens DGU-nr., så denne også kan godkende scoren samme dag.

Indberet altid alle spillede runder, der har omfattet mindst 9 huller. Dermed har du altid et retvisende udtryk for din spilstyrke, til glæde for dig selv og dine medspillere.

Driving Range

 • Udslag fra græs foran og mellem måtterne er kun tilladt, når det blå reb er lagt ud.
 • Boldspande/-kurve sættes tilbage i stativerne efter brug på Driving range / i udslagshuset.
 •  Ikke-anvendte gule bolde skal lægges i tilbage i kassen. Ødelagte tees samles op og lægges i affaldsbeholder.

Rengøring af udstyr foregår på vaskepladsen.

Golfbiler

Man skal have et kørekort til bil for at køre golfbil på banen og på parkeringsplads. Færdselsloven gælder på begge områder.

Lejede golfbiler skal afleveres pæne og ryddelige og i øvrigt køres med respekt for omgivelserne. Der må maksimalt være to personer i en golfbil.

Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for dets sikkerhed.

Det indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før der ved tegn er tilkendegivet, at der må slås.

Banekontrol/ -service udføres. Dennes anvisninger skal ubetinget følges.

Mobiltelefon-samtaler skal begrænses mest muligt under spillet. Telefonen skal være sat på lydløs. Absolut nødvendige samtaler skal foretages uden gene for andre golfspillere og i øvrigt ikke forsinke spillet.

Dresscode har vi ikke i Vejen Golfklub, – men vi ønsker at værne om golfens traditioner, herunder også påklædning.

Derfor forventer vi, at man har almindeligt pænt tøj på, når man færdes på banen og i klubhuset. Påklædning, der falder uden for almindelige golfnormer, f.eks. bar overkrop, badeshorts, joggingtøj eller lignende, er ikke tilladt på banen, i klubhuset eller på parkeringspladsen.

Internet, sociale medier og andre medier

Omtale af Vejen Golfklub, dens medlemmer/gæster og begivenheder i Vejen Golfklub på/i diverse medier skal ske respektfuldt og i en god tone.

Billeder, hvor medlemmer/gæster er hovedmotivet, må kun publiceres efter tilladelse fra disse, jf.  GDPR-lovgivningen.

God tur!

Revideret af Regel- og handicapudvalget, på basis af tidligere udgave fra 2017.

Godkendt af Bestyrelsen i Vejen Golfklub

Februar 2021
Udgave 2, 25. april 2021.