Amatør- og ordensudvalg

Amatør- og ordensudvalg

I medfør af vedtægternes § 9, nedsættes et amatør- og ordensudvalg i Vejen Golfklub. Udvalget skal på vegne af bestyrelsen forestå behandlingen af alle konflikter og disciplinærsager vedrørende tilsidesættelse af etiketteregler, overtrædelse af klubbens ordensregler, dårlig opførsel, eller lignende, der indbringes for klubben.

Udvalget består af 3 medlemmer. Det tilstræbes at mindst ét medlem er uddannet cand. jur. Udvalget træffer sine beslutninger i møder.

Medlemmer til Amatør- og ordensudvalget udpeges af bestyrelsen, efter indstilling fra A & O udvalget. Herefter fraskriver bestyrelsen sig muligheden for såvel selv at tage A&O’s beslutninger op til behandling som for at fungere som ankeinstans i forhold til udvalgets beslutninger, der herefter udelukkende kan indankes til Dansk Golf Unions Amatør- og ordensudvalg. Udelukkelse af et medlem kan jf. vedtægternes § 11 kræves forelagt generalforsamlingen.

KOMPETENCE
Amatør- og ordensudvalget kan afgøre alle sager vedrørende konflikter eller egentlige disciplinærsager, der indbringes for dette. Amatør- og ordensudvalget kan tage sager op af egen drift. Amatør- og ordensudvalgets afgørelser kan indklages til Dansk Golf Unions Amatør- og ordensudvalg.

ARBEJDSFORM
Udvalget behandler sager efter skriftlig indberetning med angivelse af hændelsesforløbet, hvornår det er sket, og hvad- og hvem der klages over, samt hvem der var til stede.
Med mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende, skal indberetningen være klubben i hænde senest 1 uge efter den stedfundne episode, for at blive behandlet.
Indenfor 1 uge efter modtagelsen sender udvalget klagen til den, der klages over og beder om pågældendes udtalelse, forinden der træffes afgørelse i sagen.
Udvalgets afgørelser meddeles skriftligt til den, der er klaget over, til klageren samt til bestyrelsen. Udvalget tilstræber at have truffet afgørelse indenfor 1 måned efter indberetningens modtagelse.” 

Amatør- og ordensudvalget:

Keld Lauenborg

Kirsten Kiel-Nielsen

Jens Valentin Kristensen