Bestyrelsen

Bestyrelsens hovedopgaver er:

  • at forestå driften af golfbanen og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, herunder samarbejde med andre klubber, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold
  • at konkretisere og uddybe den af generalforsamlingen fastlagte målsætning i både kort- og langsigtede mål, omsætte disse handleplaner og budgetter samt udføre disse planer umiddelbart og gennem de nedsatte udvalg og ansatte funktionærer
  • at nedsætte de fornødne udvalg, ansætte fornødne medarbejdere, give mål og retningslinjer for disses arbejde samt løbende godkende, kontrollere og vurdere dette arbejde
  • at ansætte nøglepersoner
  • at udarbejde og vedligeholde en generel forretningsorden for bestyrelse og udvalg
  • at udarbejde og vedligeholde regelsæt og kompetencer for de nedsatte udvalg og ansatte
  • at sikre klubmedlemmerne tilstrækkelig information om organisationens arbejde og beslutninger
  • at træffe beslutning i alle sager, herunder ordensspørgsmål, som ikke er henlagt til et udvalg eller til en funktionærs kompetence, og i sager, som bestyrelsen i øvrigt af udvalg eller ansat anmodes om at træffe afgørelse i.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Dorthe Kristensen
Brunebjerg 7
6000 Kolding
2889 0895
Næstformand
Ulla Skov Nielsen
Lerbjergvej 42
6000 Kolding
2420 9040
Kasserer Knud MønstedViolvej 75
6650 Brørup
6016 4875
Sekretær Kurt CarlsenSkrænten 59
6600 Vejen
2971 3221
Kristoffer Frøge3131 0630