Indkaldelse til generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vejen Golfklub
onsdag den 21. november 2018 kl. 19.30
I Vejen Golfklubs lokaler på adressen Vigårdsvej 2, Læborg, 6600 Vejen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget.
5. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 6:
• Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, således at de 3 afgår i de lige årstal og de 2 afgår i de ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Yderligere vælges der hvert år to suppleanter for et år ad gangen. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig første gang med 1. suppleant og evt. efterfølgende med 2. suppleant indtil næste generalforsamling.
• Forslag til ændring: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, således at de 4 afgår i de lige årstal og de 3 afgår i de ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Yderligere vælges der hvert år to suppleanter for et år ad gangen. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig første gang med 1. suppleant og evt. efterfølgende med 2. suppleant indtil næste generalforsamling.

6. Forslag fra medlemmerne.
• Ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
På valg til bestyrelsen er:
• Niels Schmidt Modtager ikke valg
• Rigmor Grøn Modtager ikke valg
• Jan B. Petersen
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant:
På valg er:
• BDO Scan Revision ved revisor Frank Barrit og som suppleant Keld Lauenborg
• Bestyrelsen foreslår genvalg.
9. Eventuelt

Vejen, den 5. november 2018

På bestyrelsens vegne
Niels Schmidt
Formand