Medlemsmødet afholdt 23.10
110 medlemmer havde fundet vej til medlemsmødet den 23. oktober.

Dagsorden til mødet var:
1. Klubben mister penge. Hvordan kan vi omlægge driften, så der igen kommer overskud i regnskabet.
2. Hvordan udnytter vi vores PRO optimalt, så der også fremover er basis for en PRO i VGK?
3. Hvordan løser vi udfordringen med at supplere de udvalg, der er underbemandet? Vi har p.t. ingen medlemmer i sponsorudvalget og vi mister sponsorindtægter.
4. Der mangler fortsat kandidater til bestyrelsen til den forestående generalforsamling. Vi beder om medlemmernes hjælp til at finde egnede kandidater, der har lyst til at opstille!

Det blev en fin aften med mange gode forslag til at imødegå de udfordringer vi har. Nogle af forslagene kan forholdsvis let implementeres, andre kræver mere forarbejde og nærmere undersøgelse. Her følger nogle af de forslag der blev bragt til torvs:

Økonomi.
Huslejen til A/S nedsættes. Skæringsdag for udmeldelse ændres så vi kender medlemstallet ved budgetlægning. Abonnementsløsning for de unge medlemmer, så kontingent betales månedsvis. Nedsætte et udvalg der kigger på medlemstyper og kontingentsatser. Afløse banklånet (1,5 mill.) med et medlemslån, hvor medlemmerne eksempelvis får 2% i renter og klubben sparer 5%. Elite arrangement skaffer penge til elite og klubben. Gave på 200 kr. for at opnå momsfritagelse. Flere firmaarrangementer. Sætte kontingentet op. Flere sponsorater. Nedsætte et udvalg, der kigger på kontingent og ser på fastholdelse og rekruttering af medlemmer.

Træning.
Opfordring til at klubber i klubben en gang imellem arrangere træning i forbindelse med match. Større tilgængelighed til træningstimer for det arbejdende folk. Optimere informationen på hjemmesiden vedrørende PRO og træning. Holdtræning for seniorer. Synliggørelse af PRO. +60 der har trænet skal medvirke til at reklamere for, at træningen virker.

Udvalg.
Man er ikke valgt til et udvalg, man er frivillig i et udvalg. Kan nogle af udvalgene slås sammen eller skal der være flere? Klubber i klubben stiller et medlem i sponsorudvalget.

Flg.- meldte sig til at være en del af sponsorudvalget: Thomas Andreassen, Rasmus Schelde, Peter Gæmelke samt Jan Kühl Lund, der gerne yder konsulentbistand.

Klubudvalget, der har frit slag til at lave tværgående aktiviteter for at styrke det sociale miljø, kom til at bestå af flg.: Kurt Carlsen, Hans Oxlund, Finn Paulsen, Mette Grove, Peter Ravn og Pia Wittendorf.

Der mangler fortsat medlemmer til juniorudvalget.

Kandidater til bestyrelsen.
Der skal bruges mindst 5 kandidater. 3 til bestyrelsen og 2 som suppleanter. Hvis man har et emne eller selv ønsker at stille op kan man evt. ringe til Peter Gæmelke eller Anette Kühl Lund på kontoret, blot så vi ved om vi har kandidater til generalforsamlingen den 21. november. Bestyrelsen konstituerer sig selv, men der er behov for at der blandt kandidaterne er mindst en, der er villig til at på tage sig formandsposten.
Forslag om skriftlig forslag til bestyrelsesvalg på generalforsamlingen.

Peter Gæmelke påtog sig hvervet at lede os igennem mødet, hvilket kan gjorde på sin sædvanlige positive og konstruktive facon. En meget positiv medlemsaften, der viste, at der fortsat er meget liv i klubben, var til ende. Tilbage er nu at bestyrelse og udvalg arbejder videre med de mange input.

Pbv.
Formand Niels Schmidt