Generelle turneringsbetingelser

Regler og etikette
Vejen Golfklubs turneringer spilles efter reglerne, gældende fra
januar 2019, fastsat af the Royal & Ancient Golf Club of St.
Andrews og the United States Golf Association, og oversat af
Dansk Golf Union.
Klubbens lokale regler samt midlertidige lokale regler skal, med
mindre turneringsbetingelserne for den enkelte turnering afviger
herfra, følges.
Endvidere skal der udvises hensyn i følge golfetikettereglerne.
Opsamling af bolde på private områder er forbudt, og det
medfører diskvalifikation af spilleren, hvis man overtræder.
Hvis markøren underskriver scorekortet uden at
diskvalificere spilleren, bliver markøren også diskvalificeret.
Alt, hvad der kan nås med “fiskestangen”, må samles op.

Hvem kan deltage
Klubbens aktive medlemmer, herunder long distance-medlemmer
og flex-medlemmer, der dog skal betale den fastsatte greenfee.
Junior-medlemmer er velkomne fra det år, hvor de fylder 10.
Juniorer kan deltage i alle turneringer, medmindre andet fremgår
af turneringsbetingelserne. Endvidere deltager juniorer i de
forskellige grupper på lige fod med de øvrige spillere, hvis intet
andet er nævnt i betingelserne for den enkelte turnering.
Med mindre andet er anført i turneringsbetingelserne kræves det,
at deltagerne har EGA-handicap på max. hcp 54. Det er muligt at
deltage med klubhandicap, men man kan ikke komme i
præmierækken.
Medlemmer kan invitere hver én gæst med (skal være fuldgyldigt
medlem i en golfklub under DGU eller tilsvarende udenlandsk
union og have EGA-hcp) mod betaling af gæste-greenfee og
turneringsfee, dog ikke til Begynder- og 37+-turneringen. Gæst
tilmeldes via bemærkninger på medlemmets tilmelding eller ved
henvendelse til den tilmeldingsansvarlige – angiv venligst DGUnr.
og navn. På dagen registreres gæst til medlem på Probox 24
terminalen under “Varer & Udlejning” – Turneringsgreenfee med
medlem.
I klubmesterskaberne kan kun fuldgyldige medlemmer af Vejen
Golfklub og long-distance medlemmer deltage – max. EGA hcp
36.
I åbne turneringer er alle fuldgyldige medlemmer af en golfklub
under DGU eller tilsvarende udenlandsk union, dog med EGAhcp
på max. 54, velkomne.

Tilmelding og afbud
Specifikke turneringsbetingelser kan ses på Golfbox. Tilmelding
sker på Golfbox inden for den angivne tidsfrist. Tilmelding til en
turnering er bindende, når Golfbox lukkes, normalt 4 dage før
turneringen.
At tilmelding er bindende betyder, at turneringsfee og bestilt
mad skal betales. Ved akut opstået sygdom kan turneringsfee
dog godskrives, mens bestilt mad altid skal betales til caféen.
Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb skal turneringsleder
eller tilmeldingsansvarlig kontaktes (se kontaktinfo på Golfbox).
Eftertilmelding efter startlistens offentliggørelse accepteres som
udgangspunkt ikke. Det er op til turneringsledelsen, hvorvidt
eventuelle eftertilmeldte kan indplaceres på startlisten i tilfælde af
afbud eller god plads.

Startlister
Opsættes og offentliggøres i Golfbox senest dagen før
turneringens afvikling. Mail fremsendes til turneringsdeltagerne
via Golfbox.

Turneringsfee og scorekort
Scorekort kan afhentes og turneringsfee betales – på
turneringskontoret eller i forhallen – fra 1 time før start indtil 15
minutter før starttidspunkt. Spilleren skal i den forbindelse sikre
sig, at handicappet og antal tildelte slag på scorekortet er korrekt.
Turneringsledelsen skal underrettes, hvis der er ændringer til
handicappet.

Turneringsstart
Der henstilles, at spillerne står klar på teestedet mindst
5 minutter før starttidspunktet. For sen ankomst til teested
medfører straf i henhold til regel 5.3a.

Spilletid
Der henstilles til, at banen spilles på max 41/2 time for en
4-bold.

Buggy
Der må anvendes buggy til klubbens turneringer, dog ikke til
klubmesterskaberne, medmindre det sker af helbredsmæssige
årsager. Der skal foreligge en skriftlig tilladelse fra klubben.

Caddie
Det er ikke tilladt at benytte caddies i klubbens turneringer, dog
er det tilladt til klubmesterskaberne. En spiller må ikke benytte
sine forældre (off. værger, pleje- og stedforældre) som caddie.
Du er ansvarlig for din caddies handlinger under din runde, og vil
få en straf, hvis din caddie overtræder Golfreglerne – se regel
10.3.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner skal være slukkede / lydløse under turneringen.
Brug af afstandsmåler – se regel 4.3a (1)

Hunde
Det er ikke tilladt at have hund med til turneringer.

Afbrydelse af turnering
I tilfælde af tordenvejr vil en turnering blive afbrudt af
turneringsledelsen ved hjælp af tågehorn:
Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: Én lang hyletone fra sirenen.
Afbrydelse af spillet: 3 på hinanden følgende hyletoner (af hver
ca. 2-3 sekunders varighed), som gentages.
Genoptagelse af spillet: 2 korte (af hver højst ½ sekunds
varighed), som gentages.

Aflevering af scorekort
Scorekort afleveres i udfyldt og underskrevet stand i kassen
mærket ”Scorekort” på turneringskontoret straks efter runden.

Præmier
Antal beregnes normalt i forhold til deltagerantallet i rækken.
Sædvanligvis uddeles én præmie pr. påbegyndt 7 deltagere. I
visse turneringer er der vandrepræmier, som overrækkes i
henhold til turneringsbetingelserne, og kan evt. dække én eller
flere rækker. Ved sponsorstøttede turneringer uddeles
præmierne i henhold til turneringsbetingelserne for den
pågældende turnering. Juniorer må ifølge klubbens politik ikke
modtage alkoholpræmier. Præmien vil i givet fald blive erstattet
med en anden præmie af tilsvarende værdi.

Præmieoverrækkelse
Der er normalt præmieoverrækkelse efter turneringens afslutning
og bespisning. Hvis en spiller ikke er til stede ved
præmieoverrækkelsen, fortabes retten til præmien, medmindre
fraværet er nødvendiggjort af ganske særlige omstændigheder
og aftalt med turneringslederen. Ikke udleverede præmier
overgår til klubben.

Fotos
I forbindelse med klubbens arrangementer kan der være
fotografer til stede. Alt fotomateriale optaget af klubbens
fotografer under disse arrangementer tilhører klubben og kan
derfor benyttes i enhver golfrelateret sammenhæng, herunder
markedsføringsøjemed. Deltagere bekræfter ved deres tilmelding
at være indforstået hermed og for personer under 18 samtykker
forældrene ved tilmelding af deres barn.

Turneringsledelse
Turneringsledelsen/Komiteen fungerer som turneringens
dommer, eventuelt med assistance fra en ekstern regelkyndig
person, og træffer alene og endeligt alle afgørelser i spørgsmål
om regler og betingelser, herunder forståelse og anvendelse af
den enkelte turnerings bestemmelser.

Turneringsudvalget, januar 2020